Partnerzy

Fundacja dla AGH

Jesteśmy nowoczesną fundacją opierającą się jednakże na tradycjach i wartościach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Idąc z biegiem czasu staramy się wszelkimi naszymi działaniami promować naszą Alma Mater i wspierać innowacyjne pomysły. 

Celem Fundacji jest wydobywanie na światło dzienne zasobów intelektualnych drzemiących w każdym człowieku oraz pomoc w realizacji autorskich projektów studentów i pracowników. Pomysły, które na co dzień rodzą się w głowach młodych ludzi mogą stanowić niesamowity potencjał do rozwoju kariery nie tylko twórców, ale i samej uczelni. 

Wyjątkowość AGH prowokuje nie tylko studentów, ale także pracowników i absolwentów do integracji działań w służbie rozwoju, zdobywania wiedzy oraz ciągłego odkrywania. To właśnie nasza Fundacja chce obserwować, determinować i wspierać tę współpracę!

Wierzymy, że pasja i zaangażowanie mogą przyczynić się do realizacji hasła „Tam sięgaj gdzie wzrok nie sięga, łam czego rozum nie złamie”*. Więc łamcie i sięgajcie z nami aby móc krzyknąć „Eureka!”.


IGSMiE PAN

Idea powołania Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN) sięga lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. W 1986 roku powstał Zakład Podstaw Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk, przekształcony następnie w Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, a w roku 1998 – w Instytut PAN. Obecnie IGSMiE PAN jest istotnym podmiotem, współkształtującym postęp naukowy i badawczy w obszarze gospodarki surowcami mineralnymi i energią w kraju i za granicą.

Badania prowadzone w Instytucie charakteryzują się interdyscyplinarnością i kompleksowością. Są wykonywane w pełnym cyklu − od badań podstawowych do aplikacji. Interdyscyplinarny charakter działalności Instytutu obejmuje w szczególności takie obszary badawcze, jak: górnictwo, energetyka (w tym odnawialne źródła energii i geotermia), geofizyka, geologia stosowana, inżynieria i ochrona środowiska, technologia chemiczna i inżynieria materiałowa.

Pracownia Badań Środowiskowych i Gospodarki Odpadami

Zespół Pracowni Badań Środowiskowych i Gospodarki Odpadami prowadzi badania w zakresie efektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi i przemysłowymi oraz badania zagrożeń środowiska przyrodniczego związanego z powstawaniem i składowaniem odpadów. Szczególnym obszarem zainteresowań zespołu jest ocena i prognozowanie zanieczyszczeń środowiska wywołanego działalnością przemysłową i presją antropogeniczną oraz ocena możliwości przeciwdziałania tym zjawiskom. Pracownia posiada własne laboratorium badawcze wyposażone w aparaturę specjalistyczną, umożliwiające  m.in. pobór próbek i analizę zanieczyszczeń w materiałach stałych i ciekłych (gruntu, wody, odpadów) oraz oznaczenie śladowych ilości rtęci w ściekach, osadach, skałach i paliwach.

AGH Kraków

AGH jest nowoczesnym uniwersytetem technicznym, który aktywnie uczestniczy w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy i wykorzystywaniu technologii na rzecz rozwoju i wzrostu gospodarczego. Uczelnia została powołana w 1913 r., a jej otwarcie nastąpiło w 1919 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie jest nowoczesną Uczelnią publiczną rozwijającą partnerską współpracę z uczelniami w kraju, Europie i na świecie. Priorytetem Uczelni jest realizacja zadań wkomponowanych w trójkąt wiedzy: kształcenie – badania naukowe – innowacje. Akademia Górniczo-Hutnicza jest uniwersytetem technicznym, w którym nauki ścisłe mają bardzo silną reprezentację i stanowią podstawę rozwoju szerokiego spektrum nauk stosowanych przy stopniowo wzrastającej roli nauk społecznych i humanistycznych. Zgodnie ze światowymi trendami rozwoju tworzymy nowe kierunki kształcenia, ale zachowujemy klasyczne, niezbędne do prawidłowego rozwoju nauki, techniki oraz gospodarki naszego kraju.

System kształcenia przyjęty w AGH zmierza do kształtowania u studentów umiejętności pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy, logicznego, konstruktywnego i perspektywicznego myślenia, szybkiego i trafnego wnioskowania oraz podejmowania optymalnych decyzji. Akademia Górniczo-Hutnicza prowadzi badania naukowe na wysokim światowym poziomie w różnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych, które są podstawą wysokiego poziomu kształcenia i rozwoju kadry, stanowiąc jeden z fundamentalnych elementów funkcjonowania i pozycji Uczelni.

Od początku istnienia AGH jest Uczelnią mocno powiązaną z jednostkami gospodarki narodowej i samorządu regionalnego, realizującą postulat służby dla polskiej gospodarki i doradztwa dla władz państwowych i samorządowych. Uczelnia wspiera wszelkie działania mające na celu tworzenie silnych zespołów badawczych: międzywydziałowych, międzyuczelnianych i międzynarodowych. Silna pozycja Akademii Górniczo-Hutniczej wymaga intensyfikacji i aktywności Uczelni w zakresie współpracy krajowej i zagranicznej zarówno w obszarach edukacyjnych jak i badawczych. Elementem takiej strategii jest tworzenie sieci  stowarzyszonych uczelni, jednostek naukowobadawczych i przemysłowych. Uczelnia winna stać się swoistym konsorcjum akademicko-gospodarczym rozwijającym własną aktywność gospodarczą poprzez tworzenie warunków do transferu technologii i inkubacji przedsiębiorczości.

Akademia Górniczo-Hutnicza została powołana do kształcenia i wychowywania studentów, kształcenia i rozwoju kadry naukowej oraz prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie z zasadami wolności nauczania, misji odkrywania oraz wolności nauki i przekazywania prawdy, w duchu poszanowania jednostki i służby dla dobra kraju i ludzkości. Naszą dewizą jest praca w duchu uczelnianego hasła „Wiedza – Pasja – Więź”.

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (do 2002 r. Wydział Górniczy) jest najstarszą jednostką uczelni. Był jedynym wydziałem otwartej w 1919 r. przez Józefa Piłsudskiego Akademii Górniczej. Do lat 50. XX wieku historia wydziału jest więc historią uczelni.

Wydział jest w skali uczelni dużym, interdyscyplinarnym wydziałem. Kształci i prowadzi badania naukowe w czterech dyscyplinach: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska, budownictwo oraz inżynieria produkcji. Wydział współpracuje z wieloma uczelniami krajowymi i zagranicznymi, szczególnie w zakresie: krajowych i międzynarodowych programów edukacyjnych oraz wymiany kadry naukowej, międzynarodowych projektów badawczych, a także transferu technologii i aktywności patentowej.

O wszechstronności wydziału świadczy dość nietypowa dla jego charakteru działalność naukowa – pracownicy od wielu lat uczestniczą w procesie rewaloryzacji i zabezpieczania podziemnej infrastruktury zabytkowych miast, takich jak Sandomierz czy Kłodzko. Działania te leżały u podstaw uruchomienia kształcenia na kierunku Budownictwo w latach 90. XX wieku. W kształceniu na tym kierunku wydział zajął II miejsce w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2016”.
Mocną stroną wydziału jest jego silna więź z przemysłem związana z prowadzeniem badań naukowych na zlecenie wielu różnych instytucji i przedsiębiorstw, a także organizacją praktyk i staży dla studentów w tematyce związanej z poszczególnymi kierunkami studiów. Na wydziale działa 7 prężnych studenckich kół naukowych podejmujących wiele ciekawych inicjatyw m.in. organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, wyjazdów badawczo-szkoleniowych oraz naukowo-turystycznych.

JSW Innowacje

JSW Innowacje S.A. wchodzi w skład grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej stanowi zaplecze badawczo-rozwojowe dla całej Grupy Kapitałowej JSW. Działalność Spółki obejmuje wszystkie fazy działalności o charakterze badawczo-rozwojowym Grupy Kapitałowej JSW,  aż po analizy wykonalności i nadzór nad realizacją projektów i wdrożeń. Dodatkowo spółka wykorzystując swoją lokalizację w Katowicach angażuje specjalistów ze środowisk naukowo – badawczych z obszaru Górnego Śląska i ośrodka krakowskiego

Marszałek województwa małopolskiego

Patronat honorowy nad wydarzeniem VII Szkoła Gospodarki Odpadami objął Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Witold Kozłowski.

Misją urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego jest świadczenie wysokiej jakości usług powierzonych przez ustawodawcę samorządowi województwa, ale także kreowanie nowych potrzeb i ich spełnianie w ramach innowacyjnych, pionierskich działań. 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Prace Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) koncentrują się na zmianach otoczenia prawnego prowadzenia biznesu w Polsce. Nasze działania to realne ułatwienia dla przedsiębiorców, które zdejmują z nich wiele biurokratycznych obciążeń.

Zmienia się też relacja na linii przedsiębiorca - administracja. Przedsiębiorcy to nasz partner, a nie klient. Wspólnie pracujemy nad jak najkorzystniejszymi działaniami, które sprawiają, że prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest łatwiejsze.

Wyższy Urząd Górniczy

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jest centralnym organem administracji rządowej. Wykonuje swoje zadania przy pomocy Wyższego Urzędu Górniczego, działającego pod jego bezpośrednim kierownictwem, z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania przez jakość. Jako organ nadzoru górniczego realizuje kompleksowe usługi administracyjne na rzecz podmiotów gospodarczych, innych organów administracji rządowej i samorządowej oraz osób fizycznych w związku z prowadzeniem działalności regulowanej przepisami prawa geologicznego i górniczego. Koordynuje i nadzoruje prace dyrektorów okręgowych i specjalistycznych urzędów górniczych.

Polska Grupa Górnicza

Baza zasobowa i potencjał produkcyjny kopalń PGG SA pozwoliły na skonstruowanie oferty handlowej, w której każdy klient znajdzie właściwy dla zaspokojenia swoich potrzeb węgiel energetyczny. Uzupełnieniem oferty handlowej PGG SA są węgle koksowe dedykowane do zużycia w stosownych procesach technologicznych.


Radio Kraków

Nasze wydarzenie zostało objęte Patronatem Medialnym  Radia Kraków. Radio Kraków to 90 lat radiowej pasji i 90 lat najlepszych radiowych tradycji, które kontynuowane są do dziś. Tradycji radia od zawsze związanego z Krakowem, Małopolską i mieszkańcami regionu. Relacjonującego najważniejsze wydarzenia historyczne, kulturalne, religijne czy sportowe. Radia, z którym współpracowali i współpracują najwybitniejsi twórcy kultury i nauki, które było i jest kuźnią polskiego dziennikarstwa. To przede wszystkim jednak tradycja radia, które od lat cieszy się ogromnym zaufaniem swoich słuchaczy. Lokalność, rzetelność, opiniotwórczość, najwyższa jakość programu, nowatorstwo i nowoczesność to wartości, którymi Radio Kraków kieruje się od 90 lat.

MPEC Kraków

MPEC S.A. w Krakowie zaliczane jest do największych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce. Dzięki nowoczesnej technologii dostarcza energie cieplną na terenie Krakowa i Skawiny. MPEC również zajmuje się dostarczaniem ciepłej wody użytkowej do gospodarstw domowych i instytucji, jak i energię do wentylacji i klimatyzacji. Ciepło wytwarzane przez przedsiębiorstwo pozwala na podgrzewanie płyt boisk piłkarskich oraz najsłynniejszego polskiego zabytku: Zamku na Wawelu.

Tauron BioEko

Bioeko Grupa TAURON sp. z.o.o. to specjalistyczny operator zajmujący się pozyskiwaniem, transportem, przetwarzaniem i gospodarowaniem biomasy na potrzeby energetyki zawodowej oraz działalnością handlową związaną ze sprzedażą Ubocznych Produktów Spalania i Wydobycia.

MPO Kraków

HISTORIA FIRMY

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie to firma łącząca tradycję z nowoczesnością. W branży istnieje od 1906 roku, kiedy to ówczesny Prezydent Krakowa Juliusz Leo, podejmując decyzję o zarządzaniu wywozem śmieci z domów, ulic, placów oraz oczyszczaniem miasta, powołał Miejski Zakład Oczyszczania. Przedwojenny Zakład stał się, 2 lutego 1951 roku, Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Krakowie, powołanym zarządzeniem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie. Nowa baza przedsiębiorstwa powstała przy ulicy Nowohuckiej 1 w Krakowie w 1969 roku.

Tauron Wydobycie

TAURON Wydobycie S.A. zajmujący się wydobyciem węgla kamiennego wchodzi w skład Grupy Tauron. Podstawową działalnością Grupy TAURON jest wydobycie węgla, wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła.  

Tauron Wydobycie to 3 kopalnie węgla kamiennego, 31% bilansowych zasobów węgli energetycznych, 6 mln ton rocznej produkcji węgla kamiennego, 150 punktów sprzedaży na terenie całego kraju.

PGE Ekoserwis

Spółka PGE Ekoserwis Sp. z o.o. powstała z połączenia dwóch spółek zależnych  o podobnym profilu działalności - Renevis Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Utex Sp. z o.o., spółki z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży. 


Naszą Misją jest efektywne łączenie rozwiązań ekologicznych i ekonomicznych, polegających na zapewnieniu kompleksowej obsługi w zakresie zarządzania UPS (Ubocznymi Produktami Spalania), świadczeniu usług w obszarach pomocniczych dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła oraz dostaw materiałów na bazie UPS, przestrzegając zasad BHP i etyki, działając w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju oraz z poszanowaniem wartości Grupy PGE.

Trybuna Górnicza

Wydawnictwo Górnicze powstało w kwietniu 1994 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w 2001 r. połączyło się z wydawnictwem Wiadomości Górnicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Połączenie tych spółek zaowocowało wzrostem kapitału do poziomu 111 000 złotych, oraz rozszerzeniem oferty produktowej.

Wydawnictwo Górnicze działa w regionie Górnego Śląska i Zagłębia, gdzie łączna liczba osób zatrudnionych bezpośrednio w kopalniach węgla kamiennego przekracza 80 tysięcy. Kolejne kilkadziesiąt tysięcy osób zatrudnionych jest w przedsiębiorstwach związanych bezpośrednio lub pośrednio z górnictwem. Wymienione grupy stanowią największy odsetek czytelników Trybuny Górniczej. Liczba unikalnych użytkowników portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie przekracza 1 milion 200 tysięcy rocznie.

Ważnym elementem otoczenia są udziałowcy Spółki, a także władze państwowe i regionalne oraz organizacje społeczne, zawodowe, naukowe i biznesowe. Wydawane przez Spółkę czasopisma adresowane są do kadry zarządzającej górnictwa oraz do środowisk naukowych i technicznych. Ponadto wielu mieszkańców regionu, niezwiązanych bezpośrednio z górnictwem, interesuje się problematyką górniczą.


Kruszywa

Magazyn KRUSZYWA to:
-        zawsze aktualny przegląd najważniejszych wydarzeń branży kruszywowej,
-        gotowe metody projektowania i optymalizacji robot strzałowych,
-        przegląd zagadnień formalnoprawnych górnictwa kruszywowego, w tym nowych regulacji prawnych w zakresie geologii i miernictwa górniczego,
-        prognozy funkcjonowania rynku surowców skalnych na najbliższe lata,
-        współczesne metody rekultywacji i rewitalizacji terenów,
-        opinie specjalistów, mających realny wpływ na rynek kruszyw w Polsce,
-        regularny dostęp do innowacyjnych rozwiązań i technologii stosowanych w zakładach produkujących kruszywa,
-        opisy wiodących firm i zakładów, zajmujących się produkcją, dystrybucją i przetwarzaniem kruszyw,
-        dostęp do informacji związanych bezpieczeństwem pracy w górnictwie skalnym.

Energia press

Serwis multimedialny Agencji Gospodarczej ENERGIA PRESS porusza problemy polskiego górnictwa i energetyki. Czerpie z dorobku ludzi znających realia obu branż i polskiej gospodarki. Podejmuje tematy bez uprzedzeń i z góry postawionej tezy.

Twórcami materiałów – tekstów, filmów, zdjęć, plików dźwiękowych – są publicyści i dziennikarze od lat zajmujący się kwestiami przemysłu górniczego i energetyki.