Poprzednie edycje

Historia Szkoły Gospodarki Odpadami

Projekt „Szkoła Gospodarki Odpadami” powstał w 1997 roku. Zwiększająca się z roku na rok ilość produkowanych odpadów stała się jednym z najważniejszych zagadnień związanych z ochroną środowiska. Było to jedną z głównych motywacji dla twórców tego przedsięwzięcia. Zostało ono zorganizowane przez Katedrę Górnictwa Podziemnego oraz Katedrę Ekologii Terenów Górniczych Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie we współpracy z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią oraz firmą UTEX.

„Szkoła Gospodarki Odpadami” odbyła się sześciokrotnie w latach 1997-2005. Począwszy od drugiej, wszystkie edycje objęte były patronatem Ministra Środowiska. Każda z edycji składała się z dwóch części: pierwszej części seminaryjnej odbywającej się w AGH oraz części integracyjnej, która zazwyczaj miała miejsce w Rytrze. Uczestnikami były osoby zajmujące się gospodarką odpadami i ochroną środowiska w urzędach, a także w przedsiębiorstwach państwowych jak i prywatnych, pracownicy uczelni wyższych oraz instytutów naukowo badawczych, a także przedstawiciele firm działających w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska.

Uczestnikami Szkoły są osoby odpowiedzialne za gospodarkę odpadami i ochronę środowiska w urzędach różnego szczebla oraz w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych; przedstawiciele przedsiębiorstw działających na rzecz ochrony środowiska, "samorządowcy" - pracownicy samorządów terytorialnych oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych.

Do wygłaszania wykładów zapraszani są zarówno naukowcy, jak i praktycy. Referenci dobierani są zawsze przy konsultacji z wiodącymi w danej tematyce placówkami naukowo-badawczymi. Organizatorzy każdorazowo wydają Materiały Konferencyjne Szkoły Gospodarki Odpadami w formie książki, w której zamieszczane są wszystkie wygłoszone referaty uprzednio zrecenzowane. 

  • Szkoła Gospodarki Odpadami” ma szkoleniowy charakter klasycznej konferencji naukowej i jej głównymi celami są
  • Przedstawienie uczestnikom prawnych aspektów gospodarki odpadami i ochrony środowiska,
  • Kształcenie z zakresu gospodarki odpadami dla kadry inżynieryjno-technicznej,
  • Propagowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w ochronie środowiska,
  • Nawiązanie dialogu między sektorem naukowym i technicznym w zakresie gospodarki odpadami,
  • Promowanie badań prowadzących do rozwoju gospodarki odpadami.

Słów kilka o poprzednich edycjach SGO

Pierwsza Szkoła Gospodarki Odpadami 

Pierwsza konferencja odbyła się w dniach od 3 do 7 listopada 1997 r. W trakcie całego wydarzenia przedstawione zostały 24 prezentacje. Wśród zaprezentowanych referatów dominowała tematyka dotycząca składowisk odpadów komunalnych, przemysłowych czy niebezpiecznych. Poruszona też została kwestia emisji zanieczyszczeń ze składowisk. Tematem jednego z referatów były technologie odsiarczania spalin. Dokonano w nim klasyfikacji metod oczyszczania gazów odlotowych ze związków siarki zarówno w przypadku spalania węgla w paleniskach konwencjonalnych jak i fluidalnych. Wygłoszony został też referat, który był niejako kontynuacją dysertacji o technologiach odsiarczania spalin, a mianowicie „Wykorzystanie produktów odsiarczania w materiałach budowlanych”.

Druga Szkoła Gospodarki Odpadami

Druga edycja konferencji odbyła się w dniach od 12 do 15 października 1999 r. W jej trakcie przedstawione zostało 45 referatów. Kilka z wygłoszonych prezentacji dotyczyła formalnoprawnych i administracyjnych aspektów gospodarki odpadami na szczeblu gminnym, powiatowym czy wojewódzkim. Inne tematy poruszane w trakcie wystąpień to m.in. prawne aspekty gospodarki odpadami czy sposoby zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów.


Trzecia Szkoła Gospodarki Odpadami

Edycja trzecia Szkoły Gospodarki Odpadami miała miejsce w dniach od 18 do 22 września 2000 r. Tym razem wygłoszone zostały 33 referaty, a wśród nich przedstawiono następujące tematy: „Spalanie odpadów – uwarunkowania formalne i ekologiczne”, „Technologia zagospodarowania osadów ściekowych”, „Odpady komunalne jako źródło paliw alternatywnych” czy „Przegląd światowych koncepcji składowania odpadów niebezpiecznych w wyrobiskach podziemnych”.


Czwarta Szkoła Gospodarki Odpadami

Czwarta edycja Szkoły Gospodarki Odpadami odbyła się w dniach od 11 do 14 września 2001 roku. W trakcie wydarzenia wygłoszono 24 referaty. Konferencja była podzielona na bloki tematyczne dotyczące głównie spalania odpadów  oraz ich współspalania w cementowniach, a co za tym idzie zaprezentowano następujące tematy: „Paliwa alternatywne w przemyśle cementowym”, „Przemysł cementowy – współistnienie ze środowiskiem” czy „Prawo unijne w zakresie spalania i współspalania odpadów”.


Piąta Szkoła Gospodarki Odpadami

W 2002 roku odbyła się piąta edycja Szkoły Gospodarki Odpadami. Na konferencji zaprezentowano 18 referatów. Wszystkie referaty podzielone zostały na sesje tematyczne dotyczące materiałów odpadowych w budownictwie komunalnym, przeróbki i zagospodarowania osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków, opakowań i odpadów opakowaniowych, zagadnień czystszej 

Szósta Szkoła Gospodarki Odpadami

Szósta edycja Szkoły Gospodarki Odpadami miała miejsce w dniach od 8 do 9 grudnia 2005 r. Pierwszy dzień konferencji to referaty wśród których dominowały te dotyczące odpadów przemysłowych a zwłaszcza odpadów wydobywczych wygłoszone przez pracowników AGH i Politechniki Śląskiej oraz przedstawicieli kopalń węgla kamiennego i rud miedzi. Innymi poruszonymi kwestiami były efekty oddziaływania kopalń na środowisko. W drugim dniu „Szkoły Gospodarki Odpadami” KGHM „Polska Miedź” S.A. uroczyście przekazał do użytku Akademii Górniczo-Hutniczej salę dydaktyczną.


Siódma Szkoła Gospodarki Odpadami

W 2019 roku Szkoła Gospodarki Odpadami odbyła się w ramach Sesji Naukowo-Technicznej organizowanej z okazji obchodów Dnia Górnika, w dniach 8-9 grudnia 2019 r., w gmachu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Temat Sesji to Wpływ Górnictwa na Środowisko. Podczas ubiegłorocznej, siódmej sesji Szkoły Gospodarki Odpadami, przygotowano dwie sesje.