Sesje tematyczne

Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi


 • Hierarchia  postępowania z odpadami
 • Zbiórka i logistyka odpadów
 • Metody odzysku i unieszkodliwiania odpadów
 • Odpady ulegające biodegradacji
 • Instalacje przetwarzania odpadów

Gospodarowanie odpadami wydobywczymi

 • Trendy w zakresie wytwarzania odpadów
 • Metody odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów - dostępne techniki
 • Uwarunkowania techniczne przetwarzania odpadów
 • Biotechnologie w gospodarce odpadami

Od odpadu do produktu 

 • Gospodarcze wykorzystanie odpadów – metody i praktyki
 • Projektowanie, lokalizacja i budowa obiegów gospodarki odpadami
 • Odzysk metali i innych surowców z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z demontażu pojazdów, z zużytych baterii i akumulatorów
 • Gospodarowanie odpadami opakowaniowymi
 • Energia i paliwa z odpadów

Obiekty gospodarki odpadami – aspekty techniczne, środowiskowe i społeczne

 • Złoża antropogeniczne jako rezerwa surowcowa
 • Eksploatacja i monitoring obiektów gospodarki odpadami
 • Rekultywacja i rewitalizacja obiektów gospodarki odpadami
 • Reeksploatacja hałd i składowisk
 • Odkrywki poeksploatacyjne jako miejsca lokowania odpadów
 • Historyczne miejsca lokowania odpadów – aspekty społeczne i środowiskowe 
 • Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

Ekonomiczne, społeczne i edukacyjne aspekty gospodarki odpadami

 • Rachunek kosztów w gospodarce odpadami
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w gospodarce odpadami
 • Edukacja społeczeństwa jako warunek efektywnej gospodarki odpadami
 • Nowoczesne formy edukacji ekologicznej

Sesja angielska

Modern Waste Management